Marcel Wolff en Franklin Puts (Wonen Limburg): Actuele data als voorwaarde voor goede beslissingen (2024)

  • Home
  • Nieuws

Marcel Wolff en Franklin Puts (Wonen Limburg): Actuele data als voorwaarde voor goede beslissingen (1)

Geplaatst door CorporatieMedia op

Als corporatie wil je continu de juiste beslissingen kunnen nemen. Ondersteuning door middel van sturingsinformatie is daarvoor essentieel. Maar hoe zorg je ervoor dat je te allen tijde over de juiste data beschikt? Wonen Limburg heeft onlangs haar sturings- en verantwoordingsproces verder gestroomlijnd en geautomatiseerd, en CorporatieGids.nl sprak hierover met Informatiemanager Marcel Wolff (foto links) en Business Adviseur Franklin Puts (foto rechts). Een gesprek over vooruitkijken, het bewustzijn van collega’s en het creëren van een thuis.

Het gebruik van managementdata in de sector is inmiddels gemeengoed geworden, begint Marcel het gesprek. “Ik denk dat er geen organisaties meer zijn die niet met managementdata werken. Binnen Wonen Limburg zien wij deze informatie vooral als strategisch middel. We willen niet alleen verantwoorden wat we gedaan hebben, maar vooral vooruitkijken en op basis hiervan de juiste beslissingen nemen. Data moet ons helpen de juiste weg in te slaan.”

Combineren van bronnen
“Zo is bijvoorbeeld het combineren van uiteenlopende databronnen cruciaal bij onze gebiedsontwikkeling,” licht Franklin toe met een voorbeeld. “We combineren onze eigen opgebouwde gegevens met open databronnen van overheden, en die houden wij vervolgens weer aan tegen de ongestructureerde data van bestemmingsplannen. Zo krijgen we goed inzicht in onze wijken en buurten, bestaande plannen en de ontwikkelmogelijkheden.”

Hoogfrequent
In de oude situatie van Wonen Limburg was verantwoordings- en stuurinformatie beschikbaar volgens de P&C-cyclus, blikt Franklin terug. “Om tijdig bij te kunnen sturen wil je echter eerder inzicht hebben in cijfers en ontwikkelingen, maar dat werd middels onze oude software niet ondersteund. Het doel is om van het geplande laagfrequent verantwoorden – dus één keer per maand – naar hoogfrequent sturen wat losstaat van de geplande rapportagemomenten te gaan. Om dit te bereiken moet stuurinformatie 24/7 geautomatiseerd beschikbaar zijn in één platform.”

Overzicht
Wonen Limburg heeft hierbij de keuze gemaakt voor Katoomba van Blue-Mountain. Marcel: “Stuurinformatie dient eenduidig, eenvoudig en makkelijk toegankelijk te zijn zodat je altijd inzicht hebt en indien nodig kunt bijsturen of anticiperen op ontwikkelingen. Katoomba voorziet hierin door de veelheid aan data – van vastgoedonderhoud en verhuur tot aan leefbaarheid en financiën – overzichtelijk grafisch weer te geven. Voor managers en directie geven dashboards snel inzicht in de KPI’s, en verder kun je eenvoudig doorklikken naar de onderliggende data en analyses maken waardoor je ook op operationeel niveau voorzien wordt van informatie. Katoomba is verder direct gekoppeld met ons primaire systeem SAP, waardoor de data altijd actueel zijn.”

Ontsluiten van data
Om als corporatie goed te kunnen sturen, moeten zowel de technische als operationele kant goed functioneren, vertelt Marcel. “Als je kijkt naar de IT moet je bijvoorbeeld eerst de uitdaging van het ontsluiten van data aangaan. In het ene systeem gaat dat makkelijker dan in het andere, en ook het koppelen met externe of open databronnen vraagt om specifieke kennis en software. Ons data-analyseteam heeft de beschikking over een eigen server met daarop databases en de mogelijkheid om zelf te variëren in de software die nodig is voor het uitvoeren van de analyses of de visualisaties. Dit gaat van tabellen met gegevens tot interactieve dashboards en weergaven op kaarten.”

Meerwaarde inzien
“Als we daarnaast kijken naar de rol van medewerkers, hebben de mensen uit ons data-analyseteam uiteraard de competenties in huis om goed met data te kunnen werken,” vult Franklin aan. “Maar ook bij onze overige collega’s groeit het besef dat data een steeds grotere rol spelen in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Door meer data beschikbaar te hebben en die door de visualisatie steeds beter hanteerbaar zijn, worden gegevens bruikbaarder én waardevoller. Medewerkers worden hierdoor zich steeds meer bewust van de meerwaarde van data.”

Voorzien van een thuis
Dat groeiende besef is essentieel, want het gebruik van data zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden, beaamt Marcel. “Woningcorporaties staan voor enorme opgaven, zoals verduurzaming en de regionale verschillen in woningaanbod en -vraag. De producten die wij ontwikkelen zijn duurzame investeringen, zowel op het gebied van milieuvriendelijkheid als levensduur. Het voorzien van een thuis voor onze huurders vraagt een hoge mate van zorgvuldigheid, betrokkenheid en aandacht. Het beschikken over de juiste data voor het nemen van de juiste beslissingen is daarom cruciaal. We moeten ons daarom steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Wonen Limburg

# Klik voor meer nieuws van Blue-Mountain # Bekijk de bedrijfsprofielpagina van Blue-Mountain # Meer Wonen Limburg nieuws


Marcel Wolff en Franklin Puts (Wonen Limburg): Actuele data als voorwaarde voor goede beslissingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6681

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.